Kontakt
Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w Chełmnie

Rekrutacja

 

 

 

 

Do Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Chełmnie

uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat.

 

Pięciogodzinną podstawę programową realizujemy

bez opłat dla rodzica, natomiast każda następna

godzina płatna jest tylko 1,30 zł.

 

Przy 8 -godzinnym pobycie dziecka w przedszkolu

opłata miesięczna wraz z wyżywieniem

wynosi tylko 291,90 zł (przy założeniu 21 dni roboczych w miesiącu)

Placówka nasza zatrudnia stałą, wykwalifikowaną,

kształcącą się kadrę pedagogiczną,

wdrażającą własne programy dydaktyczno-wychowawcze. 

Aby ułatwiać dzieciom szkolny start współpracujemy

ze szkołami w mieście, do których trafiają nasi absolwenci

tel. 56 686-24-70

kom. 509 912 896 (sekretariat)

email: dyrektor.mp@chelmno.pl

sekretariat.mp@chelmno.pl

 

REKRUTACJA

                              Miejskie Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Chełmnie

                               Prowadzi zapisy dzieci w wieku 3- 6 lat na rok szkolny 

                                 2024/2025

 

             Rekrutacja trwa do 22.03.2024 r.

       Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w dniach 08-12.07.2024 r

       Informacje i dokumenty dostępne w sekretariacie przedszkola

       Tel. 56 6862470,509912896 lub na stronie przedszkola

        www.przedszkole2chelmno.eprzedszkola.pl

 

                 ZAPRASZAMY :)

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2024

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

 

z dnia 3 stycznia 2024 roku

w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno.

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt.1 i art. 29 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się na rok szkolny 2024/2025 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się na rok szkolny 2024/2025 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Chełmno określony w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Przedszkola Miejskiego „Tęczowy Zakątek” i dyrektorom szkół podstawowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Chełmna: A. Mikiewicz


 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 1 /2024

Burmistrza Miasta Chełmna

z dnia 3 stycznia 2024 roku

 

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Ustalony termin postępowania rekrutacyjnego

Ustalony termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

 

od 15 stycznia

do 22 marca 2024 r

 

od 08 do 12 lipca 2024 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 - ustawy Prawo oświatowe.

 

do 12 kwietnia 2024 r.

 

 

do 24 lipca 2024 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

16 kwietnia 2024 r.

 

25 lipca 2024 r.

 

4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

do 19 kwietnia 2024 r.

 

 

do 29 lipca 2024 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

26 kwietnia 2024 r.

 

1 sierpnia 2024 r.

6.

Procedura odwoławcza

od 26 kwietnia 2024 r.

od 1 sierpnia 2024 r.

 

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
w terminie 7 dni poprzedzających termin postępowania rekrutacyjnego.


 

 

 

Karta zgłoszenia Dziecka do Przedszkola:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/1-karta-zgloszenia-do-przedszkola(8).pdf

W pierwszym  etapie rekrutacji rodzic składa do przedszkola tylko kartę zgłoszeniową !!!

 

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową należy przekazać

do sekretariatu przedszkola w dogodny dla Państwa sposób: 

- osobiście

- skanem na adres e-mail: sekretariat.mp@chelmno.pl

- wrzucić wypełnioną kartę zgłoszeniową do skrzynki pocztowej na bramie przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania :

 1. Regulamin rekrutacji

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/20240119scan081903(1).pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/20240122scan075054(1).pdf cz. 1

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/20240122scan075149.pdf cz. 2
 

 2. Uchwała nr XXXIII/193/2017  Rady Miasta Chełmna z dnia 28 marca 2017
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/uchwala-rady-miasta-w-sprawie-postepowania-rekrutacyjnego.docx

3. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (nowa, obowiązująca od 15.01.2024r. )

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/1-karta-zgloszenia-do-przedszkola-nowe-rodo.docx
 

4. Zarządzenie dyrektora ww sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/20240117scan121145.pdf

 

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

LISTA KANDYDATÓW

PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024 (II termin)

Lista kandydatów przyjętych do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej na nowy rok szkolny 2023/2024 (II termin)

została przekazana do publicznej wiadomości 03.08.2023 r. na tablicy informacyjnej dla rodziców

w budynku przedszkola przy ulicy Klasztornej 12, przy wejściu głównym.

Kandydaci z rocznika 2021 nie przyjęci do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej

zostaną umieszczeni na liście rezerwowej

(jeśli rodzic wyraził zgodę na karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola).

O wolnych miejscach rodzice tych dzieci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Prosimy rodziców dzieci przyjętych do przedszkola, 

na rok szkolny 2023/2024 o uzupełnienie odpowiednich dokumentów

w terminie do 24.08.2023 r. w sekretariacie Przedszkola przy ul. Klasztornej 12 w Chełmnie.

 

 

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW

DO PRZEDSZKOLA

NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024 (II termin)

Lista zakwalifikowanych kandydatów do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej na nowy rok szkolny 2023/2024 (II termin)

została przekazana do publicznej wiadomości 25.07.2023 r. na tablicy informacyjnej dla rodziców

w budynku przedszkola przy ulicy Klasztornej 12, przy wejściu głównym.

Kandydaci z rocznika 2021 nie zakwalifikowani w rekrutacji uzupełniającej zostaną umieszczeni na liście rezerwowej

(jeśli rodzic wyraził zgodę na karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola).

O wolnych miejscach rodzice tych dzieci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Do 28.07.2023 r. prosimy o pisemne potwierdzenia woli przyjęcia dziecka 

do przedszkola osobiście w sekretariacie Przedszkola przy ul. Klasztornej 12 w Chełmnie.

Prosimy rodziców nowych dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2023/2024

o uzupełnienie odpowiednich dokumentów.

 

 

 

DRODZY RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

DO PRZEDSZKOLA NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2023  Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 05.01.2023r.

prosimy o pisemne potwierdzenia woli przyjęcia dziecka 

do przedszkola do dnia 21.04.2023r. osobiście

w sekretariacie Przedszkola przy ul. Klasztornej 12

w Chełmnie w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/potwierdzenie-woli-zapisu-dziecka-1.pdf

 

PROSIMY RÓWNIEŻ O DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH,

DO PRZEDSZKOLA NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024:

Oświadczenia i zgody rodziców-opiekunów prawnych (3-5-latek):

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/2-oswiadczenia-i-zgody-rodzicow-opiekunow-prawnych(6).pdf

Oświadczenia i zgody rodziców-opiekunów prawnych (6-latek):

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/2-oswiadczenia-i-zgody-rodzicow-opiekunow-prawnych-6-latek(6).pdf

Upoważnienie do otrzymywania informacji finansowych:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/3-upowaznienie-do-otrzymania-informacji-finansowych(5).pdf

Upoważnienie do odbioru dziecka:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/4-upowaznienie-do-odbioru-dziecka(4).pdf

Kwestionariusz osobowy:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole2chelmno/5-kwestionariusz-osobowy(4).pdf

 

W przypadku braku możliwości wydrukowania powyższych dokumentów,

druki można odebrać w sekretariacie przedszkola.

 

 

REKRUTACJA 2024/2025